home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

karuna

szamballa

czytelnia

kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagram
Leszek Boratyn

Leszek Boratyn


Mistrz kilku system�w uzdrawiania:
Reiki, Seichim, SeKHeM, Szamballa, Karuna Ki

Leszek Boratyn urodzi� si� w 1961 roku w Warszawie. Jako dziecko cierpia� z powodu choroby reumatycznej i ci�kiej dolegliwo�ci serca. Sp�dza� czasami miesi�ce w szpitalach. Chcia� jednak normalnie �y�.

Jego mama, zacz�a kupowa� mu ksi��ki o r�nych niezwyk�ych rzeczach. Najbardziej zafascynowa�y go opowie�ci o joginach. Kiedy dosta� ksi��ki: "Hatha Yoga dla wszystkich" Michaliny Michalskiej, oraz "Yoga" Dr. Aladar'a Kogler'a, zacz�� regularnie i z du�ym samozaparciem praktykowa� Hatha-yog�. Nieco p�niej, ok.16 r.�. po lekturze ksi��ki Wincentego Lutos�awskiego na temat Raja Yogi, rozpocz�� stosowanie �wicze� pranicznych. Ka�dego ranka, regularnie, po�wi�ca� oko�o trzech kwadrans�w na �wiczenia. �wiczenia te zacz�y bardzo pozytywnie wp�ywa� na jego zdrowie, a kiedy zag��biaj�c si� w zagadnienia yogi, rozwin�� pragnienie pod��ania za zasad� ahimsy, jeszcze jako nastolatek zosta� �cis�ym abstynentem i wegetarianinem.

Maj�c 19 lat o�eni� si� ze swoj� m�odzie�cz� mi�o�ci�. Z ma��e�stwa tego pojawia si� c�reczka, jednak z powodu r��icy zainteresowa� i charaktr�w, zwi�zek po 3 latach si� rozpad�.

Od tej pory, a� do czasu nast�pnego ma��e�stwa, praktykuje jogiczn� zasad� brahmaczarii, czyli �ycia w celibacie.

Od pocz�tku lat 80-tych zaczyna interesowa� si� g��biej nowymi formami uzdrawiania, oraz podejmuje powa�ne studia nad sposobami kszta�towania osobowo�ci i duchowego rozwoju. Wtedy te� uczy si� stosowania mantra-medytacji.

Kilkakrotnie odwiedzi� Indie. Podr�owa� po Nepalu i bywa� w wielu �wi�tych miejscach, takich jak Puri i Kurukszetra. Kilkana�cie lat �y� jako mnich. Otrzyma� inicjacj� brami�sk� b�d�c� uznaniem dla jego dobrych cech i charakteru. Zosta� ekspertem w spe�nianiu ceremonii palenia �wi�tego ognia homa �ci�le wg. staroindyjskiej tradycji visznuizmu, uznawanym r�wnie� przez hindusk� spo�eczno��.

W 1995 roku rozpocz�� prac� z Reiki. Inicjacj� mistrzowsk� otrzyma� od australijskiej Mistrzyni Reiki Raeline Brady, kt�r� pierwszy raz spotka� w Indiach. Raeline wprowadzi�a go te� w kilka innych system�w uzdrawiania.

Propaguj�c wsp�prac� zamiast rywalizacji, oraz stosuj�c zasad� mi�osnej wymiany energii, spotka si� oraz wymienia wiedz� i do�wiadczeniami z wieloma mistrzami r�nych nurt�w Reiki i podobnych system�w uzdrawiania. Nieustannie rozwija si� i pog��bia zrozumienie oraz swoj� wra�liwo�� na r�nych poziomach. Maj�c do�wiadczenie w praktycznym zastosowaniu wielorakich system�w dostroje� i technik, zawsze dba o to, by by�y jak najczystsze i nieinwazyjne.

Od 1998 r. Leszek Boratyn zamieszkuje ze swoj� �on� Katarzyn� Bujnowicz-Boratyn w �odzi. Prowadzi regularne seminaria i spotkania grup praktykanckich Reiki i innych system�w uzdrawiania, w kilku miastach w Polsce. Jest r�wnie� dyplomowanym bioenergoterapeut� i baka�arzem psychologii. W czasie terapii wykorzystuje tak�e mudry, oraz energi� kszta�t�w, minera��w i piramid.

Leszek Boratyn jest docenianym nauczycielem i terapeut�, po�wi�conym wspieraniu innych os�b w ich w�asnym rozwoju. Zawsze pamieta o indywidualnych potrzebach i mo�liwo�ciach ka�dego cz�owieka. Zamiast pr�b propagowania, czy narzucania "jedynie s�usznej drogi", inspiruje i pomaga ka�demu osobi�cie rozwin�� wra�liwo�� i intuicj�, kt�re s� tak potrzebne we w�asnych wyborach. Aby nasze �ycie stawa�o sie coraz pi�kniejsze, lepsze i bardziej dojrza�e.

 

    
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn