home      ReikiSeKHeMKarunaSzamballaCzytelniaKursyKontakt
    

reiki

sekhem

karuna

szamballa

czytelnia

Energia �ycia
Jaka to energia?
Meridiany
Uzdrawianie
W�drowcy


kursy

kontakt

biografia

ogloszenia

bonusyValid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!Ubuntu Linux

nosoftwarepatentsnumerologia
enneagram
Energia �ycia
W�a�ciwie wszystko jest energi�, w jakiej� postaci. Czasami widocznej, czasami niedostrzegalnej. Zdarza si� przecie�, �e nie rejestrujemy jakiego� subtelnego oddzia�ywania.


Jaka to energia?
Czym mo�e by� energia wykorzystywana w energoterapii? Z punktu widzenia nauki, mo�emy teoretycznie przyj��, �e energoterapeuci odbieraj� i przekazuj� uzdrawianej osobie, jaki� rodzaj fal energii elektromagnetycznej.


Meridiany
Tysi�ce lat temu, staro�ytni Chi�czycy opisali biegn�ce w ciele kana�y energetyczne zwane meridianami (meridians - po�udniki). Cho� przep�yw energii nie jest ograniczony w tak cielesny spos�b jak np. krwi w uk�adzie krwiono�nym, kana�y te s� jednak do�� �ci�le powi�zane z drogami naczyniowo-nerwowymi, �ci�gnowo-mi�niowymi, ko��mi, i ze zwi�zanym z nimi organami.


Uzdrawianie to co� znacznie wi�cej, ni� leczenie choroby
Czy warto nauczy� si� korzysta� z osi�gni�� obu nurt�w medycyny: akademickiej i naturalnej? Choroba jako zak��cenie prawid�owych proces�w �ycia na wielu p�aszczyznach. Jak powstaje blokada energetyczna? Czy mo�na si� uzdrowi� poprzez wewn�trzn� transformacj�?


W�drowcy na wyprawie �ycia.
Wyobra� sobie, �e wybra�e� si� na najwa�niejsz� wypraw� swojego �ycia. Celem jest szczyt najwy�szej znanej Ci g�ry. By� mo�e nosi pi�kn� nazw� - "Mi�o�� Absolutna".   
       
    

   r

Energia �yciaJaka to energia?MeridianyCo to jest Reiki?Kanji ReikiUsui SenseiReiki RyohoUsui GainenHawayo TakataReiki po TakacieSeichim i SekhemHistoria SeKHeMLegenda Seichimlinie i sukcesjeCo to jest Karuna?Avalokite�varaKuan Yinsukcesja... w legendach... w teozofiirodzaje kurs�wdaty kurs�wUstawienia rodzinne Berta HellingeraLeszek Boratynartyku�ykontaktog�oszeniabonusy


        ostatnia aktualizacja 11.07.2009   Copyright © 2003-2009 Katarzyna Bujnowicz-Boratyn